Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti


Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako Fondacija za otvoreno društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti prilikom učestvovanja na konkursima za podršku projektima. Ovo Obaveštenje je namenjeno fizičkim licima i to:

  • Licima koja neposredno učestvuju na konkursima Fondacije (u daljem tekstu „Učesnici konkursa pojedinci“);
  • Licima koja predstavljaju organizacije koje učestvuju na konkursima Fondacije (zastupnici, zaposleni i sl.) (u daljem tekstu: „Učesnici konkursa“) ;
  • Licima koja predstavljaju partnerske organizacije (u daljem tekstu: „Partneri“);
  • Licima na koja se projekat odnosi/u čiju korist se projekat realizuje;
  • Recenzentima projekata.

Naši kontakt podaci

Fondacija za otvoreno društvo („Fondacija“ ili „mi“) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svojstvu rukovaoca i odgovorna je za obradu Vaših podataka o ličnosti. Kontakt podaci Fondacije su:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti možete se obratiti Neveni Ružić kao našem licu za zaštitu podataka putem e-mejl adrese: zpl(at)osfserbia.org.

Fondacija za otvoreno društvo
Ul. Resavska 22/4, 11000 Beograd
+381 11 30 25 800 (ponedeljak-petak, 8.30h - 16.30h)

Koje podatke o ličnosti Fondacija obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

  • U svrhu pozivanja na konkurs, Fondacija obrađuje podatke o ličnosti učesnika konkursa pojedinaca, učesnika konkursa i partnera i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o funkciji u organizaciji, podatke o interakciji sa Fondacijom. Osnov obrade podataka o ličnosti u ovom slučaju jeste legitimni interes Fondacije radi sprovođenja konkursa, odobravanja sredstava i realizacije projekata (čl. 12 st 1 tč. 6) ZZPL-a);
  • U svrhu sprovođenja konkursa, Fondacija obrađuje podatke o ličnosti učesnika konkursa pojedinaca i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o funkciji u organizaciji, profesionalne podatke, podatke o interakciji sa Fondacijom, kao i podatke o ličnosti koje pojedinci samoinicijativno dostave. Osnov obrade podataka o ličnosti u ovom slučaju je preduzimanje radnji na zahtev lica pre zaključenja ugovora. U svrhu sprovođenja konkursa Fondacija obrađuje i podatke o ličnosti učesnika konkursa, lica na koja se projekat odnosi/u čiju korist se projekat realizuje i recenzenata i to: identifikacione i kontakt podatke (za lica na koja se projekat odnosi) i profesionalne podatke (recenzenti), kao i identifikacione i kontakt podatke, podatke o funkciji u organizaciji, podatke o interakciji sa Fondacijom i podatke koje učesnici samoinicijativno dostave (za učesnike konkursa). Osnov obrade podataka o ličnosti u ovom slučaju je legitimni interes Fondacije i organizacija koje učestvuju na konkursu radi sprovođenja konkursa, odobravanja sredstava i realizacije projekata (čl. 12 st 1 tč. 6) ZZPL-a);
  • U svrhu realizacije odobrenog projekta, Fondacija obrađuje podatke o ličnosti učesnika konkursa pojedinaca i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o funkciji u organizaciji, finansijske podatke. Osnov obrade podataka o ličnosti u ovom slučaju je izvršenje ugovora o dodeli sredstava (čl.12 st. 1 tč. 2) ZZPL). U svrhu realizacije odobrenog projekta Fondacija obrađuje i podatke o učesnicima projekta, licima na koja se projekat odnosi/u čiju korist se projekat realizuje i to: identifikacione i kontakt podatke (lica na koja se projekat odnosi) i podatke o funkciji u organizaciji (učesnici projekta). Osnov obrade podataka u ovom slučaju je legitimni interes Fondacije i organizacija kojima je odobren projekat u radi sprovođenja konkursa, odobravanja sredstava i realizacije projekata (čl. 12 st. 1 tč. 6) ZZPL);
  • U svrhu kontrole odobrenih sredstava, Fondacija obrađuje podatke o ličnosti učesnika konkursa pojedinaca i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o funkciji u organizaciji, finansijske podatke. Osnov obrade podataka o ličnosti u ovom slučaju je izvršenje ugovora o dodeli sredstava, dok obradu podataka o ličnosti učesnika konkursa i to: identifikacione i kontakt podatke, podatke o funkciji u organizaciji, Fondacija obrađuje po osnovu legitimnog interesa Fondacije i organizacija kojima je projekat odobren radi sprovođenja konkursa, odobravanja sredstava i realizacije projekata. Legitimni interes Open Society Foundations, čiji je Fondacija član, postoji radi vršenja kontrole odobrenih sredstava (čl. 12 st. 1 tč. 2) i 6) ZZPL).

Legitimni interes

U određenim slučajevima Fondacija vrši obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6) ZZPL). Legitimni interes Fondacije i organizacija koje učestvuju na konkursu ogleda se u sprovođenja konkursa i odobravanju sredstava radi realizacije projekata, odnosno realizaciji ugovora o dodeli sredstava, dok se legitimni interes Open Society Foundations, čija je Fondacija član, ogleda se u vršenju kontrole odobrenih sredstava.

Da li delimo Vaše podatke o ličnosti i da li ih prenosimo u druge države?

Kada Vam se obraćamo pisanim putem korišćenjem pošiljki, podatke delimo sa JP Pošte Srbije, odnosno nekim drugim pravnim licem koji pruža usluge isporuke pošiljki.

Fondacija, kao deo mreže Open Society Foundations, može da otkrije podatke o Vama svojoj matičnoj grupi i prenosi podatke u pojedinačne fondacije u Evropi (sedište u Berlinu, Barseloni i Londonu) i SAD, a po osnovu legitimnog interesa navedenih organizacija radi kontrole odobrenih sredstava.

Fondacija u svom radu koristi usluge kompanija provajdera koje imaju servere u SAD, sa kojima deli podatke o Vama i usluge kompanije za skladištenje podataka, čiji serveri se nalaze u Evropskoj uniji.

Takođe, Fondacija koristi usluge kompanije Facebook Inc. posredstvom koje uspostavlja komunikaciju sa svima koji to žele, a čiji se serveri nalaze u SAD i u drugim zemljama.

Ovo obaveštenje ne odnosi se na prisutnost Fondacije na društvenim mrežama, kao što je Twitter. U pogledu tih mreža, i namera drugih lica da sami objavljuju podatke o ličnosti, primenjuju se obaveštenja o privatnosti tih platformi.

Kada se podaci prenose van teritorije Republike Srbije, prenos podataka o ličnosti vrši se na osnovu primerenog nivoa zaštite i uz primenu odgovarajućih mera zaštite propisanih čl. 64 i 65 ZZPL-a.

Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha obrade.

U svrhu pozivanja na konkurs Vaše podatke iz tačke 3.1 ovog Obaveštenja obrađujemo 3 godine od poslednjeg kontakta sa učesnicima konkursa pojedincima, učesnicima konkursa i partnerima.

U svrhu sprovođenja konkursa Vaše podatke o ličnosti iz tačke 3.2 ovog Obaveštenja obrađujemo 5 godina od okončanja konkursa.

U svrhu realizacije odobrenog projekta Vaše podatke o ličnosti iz tačke 3.3 ovog Obaveštenja obrađujemo 10 godina računajući od isplate sredstava, odnosno od nastanka poreske obaveze u skladu sa poreskim propisima.

U svrhu kontrole odobrenih sredstava Vaše podatke o ličnosti iz tačke 3.4 ovog Obaveštenja obrađujemo 20 godina u skladu sa računovodstvenim propisima.

Izvor iz kog potiču podaci o ličnosti

Kada sprovodimo pozivanje na konkurs, a do sada niste ostvarivali bilo kakvu saradnju sa nama, Vaše kontakt podatke ćemo pribaviti putem organizacija čiji ste predstavnici, iz javno dostupnih izvora ili putem preporuke.

Dodatno, Fondacija obrađuje podatke o ličnosti recenzenta i lica na koja se projekat odnosi, i to na taj način što dokumentaciju sa podacima navedenih lica dostavljaju učesnici konkursa i učesnici konkursa pojedinci u okviru konkursnog projekta.

Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?

U vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ostvarujete sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor.

Istovremeno, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim zakonom.

Podaci za kontakt su:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd
+381 11 3408 900

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

Obaveznost davanja podataka

Davanje podataka o ličnosti dobitnika konkursa, neophodan je uslov za zaključenje ugovora o realizaciji projekta. U slučaju nedavanja podataka, Fondacija nije u mogućnosti da zaključi ugovor o dodeli sredstava.