ŠTA RADIMO

Fondacija radi u javnom interesu na izgradnji demokratskog i inkluzivnog društva i odgovorne države koja omogućava učešće građana u donošenju odluka. Fondacija podržava aktivnosti organizacija i institucija građanskog društva (udruženja građana i profesionalnih udruženja, univerziteta, policy instituta, institucija kulture, medija, sindikata), državnih i lokalnih organa vlasti, nezavisnih državnih organa i drugih javnih institucija, i realizuje sopstvene projekte u tri tematske oblasti:

 • Socijalna i ekonomska pravda
 • Životna sredina i klimatska pravda
 • Digitalna straža

Delovanje Fondacije u ovim oblastima usmereno je ka:

 • Razvijanju demokratske kulture i prakse, učešću građana u javnim poslovima, jačanju odgovornosti i unapređivanju dobrog upravljanja na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Unapređivanju institucionalnih aranžmana i praksi radi ostvarivanja principa vladavine prava, poštovanja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminacije diskriminacije;
 • Jačanju kohezije društva i društvenoj afirmaciji marginalizovanih i ranjivih grupa;
 • Jačanju saradnje između društava i država Zapadnog Balkana u oblastima od značaja za ubrzavanje procesa stabilizacije, stvaranju uslova za harmoničan razvoj i pomirenje, uspostavljanju saradnje sa međunarodnim i regionalnim akterima u cilju traženja odgovora na globalne izazove.

Program Socijalna i ekonomska pravda

Program Socijalna i ekonomska pravda je posvećen promociji javnih politika i ekonomskih praksi koje izgrađuju socijalno i ekonomski pravedno, ekološki održivo i demokratsko društvo. Iskorenjivanje siromaštva, smanjivanje nejednakosti, preraspodela ekonomske moći i poštovanje ekonomskih i socijalnih prava nisu isključivo oblast socijalne politike. Epidemija COVID-19 i njome izazvana ekonomska kriza produbila je postojeće društvene nejednakosti i pogoršala ekonomski i socijalni položaj velikog broja građana. Kriza je jasno ukazala na neophodnost razvoja pravednije ekonomije, inkluzivnije politike i socijalno odgovornih javnih politika, okrenutih dobrobiti građana i planete, a ne isključivo ekonomskom rastu i profitu. Jedan od najvećih izazova sa kojim se danas suočava Srbija je izgradnja pravednijeg i solidarnijeg društva, u kom se ekonomska dobit ravnomernije raspoređuje, u kojem je država odgovorna svojim građanima i građankama, a oni imaju slobodu i moć da odlučuju o sopstvenoj budućnosti. Da bi se povratilo poverenje građana u demokratiju, dostojanstven život i rad moraju postati vrednosni orijentir demokratskih procesa, a javne politike odražavati potrebe i interese svih građana, a naročito isključenih i najranjivijih.

Kroz ovaj program Fondacija pokreće i podržava inicijative organizacija, pokreta i aktivista posvećenih:

 • Uključivanju građana, posebno neformalnih radnika i socijalno ugroženih grupa (žene, Romi, neformalni radnici) u širi socijalni dijalog i ključne reformske procese (uključujući proces evropskih integracija), kako bi se zaustavila erozija i unapredilo poštovanje ekonomskih i socijalnih prava, a posebno prava na rad, obrazovanje i zdravlje;
 • Zagovaranju usvajanja pravednije poreske politike i drugih javnih politika koje mogu doprineti smanjivanju nejednakosti i ublažavanju dugoročnih socio-ekonomskih efekata pandemije COVID-19, naročito na one grupe, sektore i oblasti koji su krizom najpogođeniji;
 • Povećavanju transparentnosti i inkluzivnosti u odlučivanju i jačanju odgovornosti javnih vlasti pri sprovođenju mera, programa i investicija koje imaju značajan socio-ekonomski uticaj, naročito na lokalnom nivou;
 • Razvijanju, promociji i zagovaranju za kreiranje podsticajnog okruženja (uključujući fiskalne i mere državne pomoći) za prakse solidarne ekonomije, koje stavljaju dobrobit zaposlenih ispred profita, doprinose ekonomskom osnaživanju najugroženijih i povećavaju otpornost lokalnih zajednica na negativne efekte tržišta – poput etičkih banaka, zadruga i socijalnog preduzetništva.

Fondacija posebnu pažnju posvećuje inicijativama kojima se direktno uključuju građani i koje za cilj imaju konkretne društvene promene i razvijanje širokih mreža solidarnosti i zajedničkog angažmana građana i aktivističkih organizacija, akademske zajednice, think-tankova sindikata i medija.

Program Životna sredina i klimatska pravda

Program Životna sredina i klimatska pravda posvećen je očuvanju životne sredine u javnom interesu svih građana Srbije, izgradnji kulture odgovornosti i razvoju i sprovođenju transparentnih, održivih i odgovornih politika i praksi u ovoj oblasti. Upravljanje prirodnim dobrima na osnovu pomenutih principa i dosledno formulisanje i ulaganje u politike dekarbonizacije postaju najvažniji preduslov za njihovo očuvanje i održivost, ali i uslov kvalitetnog i dostojanstvenog života svakog građanina, kako na globalnom planu, tako i u Srbiji. Pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu u temelju je svakog demokratskog uređenja. Pitanje poštovanja i zaštite ovog prava ozbiljno je ugroženo sve štetnijim posledicama eksploatacije voda, čvrstih resursa i posledično visoke emisije štetnih gasova. Ubrzano i sve veće zagađenje pre svega vazduha u Srbiji (ali i vode i zemljišta) dugoročno je pogubno ne samo za životnu sredinu i javno zdravlje već ima i svoju cenu, koja proizlazi iz nedostatnih strateških, ali i netransparentnih političkih odluka, a njihov teret i posledice snose pre svega najsiromašnije i najugroženije grupacije građana. Imajući u vidu da je Srbija, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana usvojila Evropski zeleni dogovor, koji podrazumeva tranziciju privrednog sistema na održive modele i obnovljive izvore energije, Fondacija za otvoreno društvo će nastojati da svojim delovanjem u ovoj oblasti doprinese pravednoj „zelenoj“ tranziciji u Srbiji i njenom odgovornom sprovođenju.

Kroz ovaj program, Fondacija pokreće ili podržava inicijative posvećene:

 • Unapređenju transparentnosti, doslednoj primeni propisa i suženju prostora za pojavu korupcije i zloupotreba, a u cilju prevencije štetnih posledica po zdravu životnu sredinu i zdravlje, posebno u kontekstu posledica pandemije COVID-19. Inicijative se sprovode kroz uspostavljanje aktivnih veza između ekoloških građanskih aktera i antikorupcijskih i medijskih zajednica;
 • Uključivanju građana u lokalnim sredinama u aktivnu borbu za poštovanje i ostvarivanje prava na vodu i čist vazduh;
 • Uspostavljanju mreža solidarnosti za zagovaranje održivih i odgovornih praksi i politika, u cilju poštovanja i ostvarivanja prava na zdravu i održivu životnu sredinu.

Inicijative se sprovode kroz partnersku saradnju lokalnih pokreta, grupa građana, ekoloških udruženja građana, lokalnih medija, think-tank i akademskih institucija, kako bi artikulisani zahtevi građana na lokalnom nivou postali deo šire društvene agende za zagovaranje u javnom interesu čitavog društva u Srbiji.

Program Digitalna straža

Program Digitalna straža posvećen je zaštiti i unapređenju demokratije i ljudskih prava u uslovima rastuće digitalizacije brojnih sfera ljudskog života i rada. Rad Fondacije usmeren je na osnaživanje organizacija građanskog društva da ponude odgovore na pretnje koje proizlaze iz digitalizacije, automatske obrade podataka velikog broja podataka, masovnog nadzora i upotrebe algoritama u radu javnog i poslovnog sektora. Fondacija kroz svoje delovanje i podršku partnerima zagovara transparentno i odgovorno korišćenje tehnologije i podataka koji rezultiraju njenom upotrebom. Fondacije razvija partnerstva s organizacijama građanskog društva (posebno sa think-tank organizacijama, akademskom zajednicom) i IT zajednicom radi uspostavljanja čvrstog i održivog sistema građanskog nadzora u ovoj oblasti sposobnog da prepozna rizike i ponudi rešenja za koja će omogućiti unapređenje ljudskih prava i demokratije u digitalnoj sferi.

U okviru ovog programa Fondacija radi na:

 • Unapređenju znanja u zajednici o pretnjama koje digitalizacija nosi u oblasti demokratije i ljudskih prava, posebno onim koje proističu iz masovnog video nadzora, upotrebe algoritama u javnom i poslovnom sektoru i neadekvatne zaštite podataka o ličnosti u digitalnom okruženju;
 • Podizanju svesti i znanja o potrebi odgovorne i transparentne upotrebe tehnologije i uticaju na ljudska prava i slobode;
 • Povezivanju organizacija građanskog društva, obrazovnih institucija, organa javne vlasti i IT sektora s ciljem obezbeđivanja odgovornog i informisanog procesa donošenja odluka u ovoj oblasti.